ja en

Chronology

Japanese and Korean artists in a Philippine exhibition

Significance

2

Category 1

Exhibition

Category 2

Year

1962/2

Region(venue)

Philippines

Region(content)

Japan, South Korea

City

Manila

Content

Art Association of the Philippines 15th Annual Art Exhibition (Northern Motors Showroom)
43 Japanese and 38 Korean artists participate.

Participating artist(s)

The artists represented are are [sic] Azechi Umetaro, Yoshida Chizuko, Yoshida Hodaka, Miyashita Tokio, Yoshida Masaji, Kimura Koro, Kawano Kaoru, Nomura Miroshi, Sato Hiromu, Nakao Yoshitaka, Kumagaya Goro, Hagiwara Hideo, Takahashi Rikio, Kato Yaso, Maku Haku, Ushiku Kenji, Izeda Shuzo, Takagi Shiro, Ueno Makoto, Sekino Junichiro, Nakagawa Yutaro, Kitaoka Fumio, Hoshi, Joyichi, Hashimoto Okiie, Sugano Yo, Suzuki Kanji (Kenji?), Kanamori Yoshio, Takashi Junko, Kidokoro Sho, Kuroki Sadao, Nakayama Masami Maeda Masao, Yamaguchi Gen, Shishido Tokuko, Iwami Reika, Kobayashi Donge, Wakayama yasouji, Inagaki Tomoo, Yoshida Toshi, Ichikawa Sadao, Tamai Chuichi, Fukita Fumiaki and Maeda Toshiro.”

Link

FM No.

3689